EK Events


Home
Info
Geluid
Licht
Karaoke
Quiz
Springkussens
Evenementen
Beurzen
Prijzen
Contact
Referenties
Voorwaarden

Algemene voorwaarden EK Events

Artikel 1: De opdrachtgever verklaart meerderjarig te zijn, c.q. bij minderjarigheid de opdracht te hebben gegeven met toestemming door (één van) zijn/haar ouder(s) of voogd(en). De opdrachtgever dient zich voor aanvang met zijn paspoort / id te legitimeren. Tevens staat de opdrachtgever borg voor de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 2: De opdrachtgever staat ervoor in, dat alle aan het optreden vereiste vergunningen en/of ontheffingen met de daarbij verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever zijn. Het ontbreken en/of intrekken van enige vergunning of ontheffingen is voor rekening van de opdrachtgever en zal nimmer gelden als onmacht. De verschuldigde Buma/Stemra- en/of Sena rechten komen voor rekening van de opdrachtgever die tevens voor de afdracht zorg draagt. De opdrachtgever vrijwaart EK Events voor hetgeen uit voormelde hoofde aan Buma/Stemra en/of andere partijen dient te worden voldaan.

Artikel 3: De opdrachtgever draagt zorg voor een ordelijk verloop van het optreden, met name door tijdig zodanig maatregelen te treffen als dit voor de veiligheid. De opdrachtgever staat in voor de veiligheid van EK Events, van de medewerkers van EK Events, de aanwezige apparatuur of welke andere vorm van inventaris dan ook. Wanneer de show, al dan niet tijdelijk, wordt onderbroken en/of beŽindigd, houdt EK Events desalniettemin het recht op de volledige overeengekomen contractsom.

Artikel 4: Indien EK Events op weg naar het adres, waar het optreden zal plaatsvinden, moeilijkheden ondervindt van welke aard dan ook, waardoor de mogelijkheid ontstaat dat men niet op de overeengekomen plaats van het optreden zal kunnen zijn, zal EK Events zo spoedig mogelijk contact opnemen met de opdrachtgever en deze in kennis stellen.

Artikel 5: In het geval dat EK Events als gevolg van ziekte, ongeval of enige andere onvoorziene omstandigheid het overeengekomen optreden niet kan uitvoeren zal EK Events hiervan zo spoedig mogelijk de opdrachtgever in kennis stellen. In geen geval kan de opdrachtgever aanspraak maken op enige vergoeding ontstaan door onder andere inkomstenderving.

Artikel 6: De overeengekomen contractsom zal na afloop van het optreden contant worden overhandigd of van te voren op de aangegeven rekening te worden overgemaakt. Bedragen boven de €1000.- dienen 5 werkdagen voor het optreden op de aangegeven rekening te worden overgemaakt. Tenzij formeel anders overeengekomen.

Artikel 7: De opdrachtgever zal een bevestiging van de boeking ontvangen van EK Events. Wanneer er binnen 7 dagen geen reactie volgt neemt EK Events aan dat de genoemde voorwaarden, locatie, tijdstip en prijs akkoord zijn bevonden.

Artikel 8: Annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever is uitsluitend mogelijk in geval van overmacht, door de opdrachtgever aan EK Events aan te tonen. In alle andere gevallen dient de opdrachtgever de navolgende vergoeding aan EK Events te voldoen: binnen 14 dagen 25% van het overeengekomen totaalbedrag, binnen 7 dagen 50% van het overeengekomen bedrag, binnen 48 uur 75% van het totaalbedrag. Een rekening volgt nadat men bekend heeft gemaakt te willen annuleren.

Artikel 9: De opdrachtgever verleent toestemming aan EK Events voor het maken c.q. doen maken van reclame voor en tijdens de show, tenzij uitdrukkelijk formeel anders overeengekomen. Hetzelfde geldt voor het maken van foto's van het feest en het plaatsen hiervan op de website.

Artikel 10: Het podium of de vloer waar de EK Events zal optreden moet voldoende ruimte bieden en voldoende stevig zijn om de apparatuur overzichtelijk en op de juiste manier op te kunnen stellen. In de meeste gevallen is dit minimaal 6 meter breed en 2,5 meter diep. Bij grotere shows worden deze maten vooraf met de opdrachtgever doorgesproken.

Artikel 11: De stroomvoorziening dient direct bij aanvang van de opbouw te kunnen worden gebruikt, tot en met de tijd dat de installatie afgebouwd is.

Artikel 12: De opdrachtgever maakt het mogelijk dat de drive-in show minimaal 1 uur voor aanvangstijd onbelemmerd toegang heeft tot de locatie.

Artikel 13: De prijsstellingen omschreven in de aangeleverde offertes c.q. prijslijsten zijn vrijblijvend, in euro's.

Artikel 14: EK Events kan voor geen enkele schade of ongeval aansprakelijk worden gesteld. De aansprakelijkheid van EK Events word volledig overgenomen door de opdrachtgever. Indien EK Events toch aansprakelijk word gesteld zijn deze kosten voor de opdrachtgever.

Artikel 15: Indien de opdrachtgever in verzuim is met de betaling van enig bedrag, is hij vanaf de dag waarop het verzuim is ingetreden over het verschuldigde bedrag een nalatigheidsrente aan de opdrachtnemer verschuldigd. Deze nalatigheidsrente is gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met twee procentpunten, met een minimum van 12% per jaar. Meerwerk en andere onvoorziene kosten, zoals parkeerkosten, komen voor rekening van de opdrachtgever en zullen achteraf op basis van nacalculatie gefactureerd worden.

Artikel 16: Wijzigingen dienen uitsluitend schriftelijk te worden ingediend. Dit is mogelijk per e-mail.

Artikel 17: Bij diefstal of vermissing word de nieuwwaarde van het product doorberekend aan de huurder.

Artikel 18: Bij meerdaagse verhuur is de huurder verantwoordelijk voor de beveiliging van de apparatuur tegen alle mogelijke schades.

Artikel 19: Netspanning aanwezig (230 VAC), Afhankelijk wat er in gezet word is 2x 16A nodig, binnen een straal van 20 meter vanaf de plaats waar de drive-in show opgezet moet worden. De stroomvoorziening dient direct bij aanvang van de opbouw te kunnen worden gebruikt, tot en met de tijd dat de installatie afgebouwd is.

Artikel 20: De opdrachtgever dient te zorgen voor een plek voor EK Events de ruimte een minimale hoogte heeft van 2.30m.

Artikel 21: Bij gebruik van rook: Geen ingeschakelde rookmelders

Artikel 22: Minimaal 2 weken van te voren reserveren.

Artikel 23: Last minute reserveringen enkel na telefonisch overleg.

Artikel 24: Bij onheil als vechtpartijen, gooien met drank en andere situaties waar beschadiging van apparatuur en/of andere bezittingen van EK Events dreigt, is EK Events gerechtigd het optreden te staken, hetgeen de contractant niet ontslaat van zijn verplichting het overeengekomen honorarium in zijn geheel te voldoen.

Artikel 25: Mocht het optreden door tussenkomst van de politie, GGD en/of brandweer worden verboden of beŽindigd, dit ten gevolge van bijvoorbeeld het ontbreken van de vereiste vergunningen of door ander onvoorziene zaken, dan ontslaat dit de contractant niet van zijn verplichting tot volledige betaling van het overeengekomen honorarium.

Artikel 26: Iedere schade aangebracht aan instrumenten, geluidsapparatuur e.d. van EK Events zowel in eigendom als gehuurd, veroorzaakt door het aanwezige publiek, wordt door opdrachtgever volledig vergoed tegen taxatiewaarde. Betaling vind plaats binnen een maand nadat de schade is toegebracht. EK Events kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel, ect. Mocht de verzekering door derden dit niet uitkeren, dan dient de opdrachtgever deze zelf a contant te betalen.

Artikel 27: Indien de plaats waar de show geplaatst dient te worden in zaal op een hogere verdieping dient er een goed werkende lift aanwezig te zijn, die tijdens de opbouw en afbouw uitsluitend gebruikt mag worden voor de medewerkers van EK Events

Artikel 28: De afstand vanaf het laad- en lospunt tot de plaats van optreden mag niet meer dan 25 meter bedragen en moet vrij zijn van obstakels. Indien de afstand meer dan 25 meter bedraagt en/of obstakels zoals trappen bevat dient opdrachtgever dit te melden aan the EK Events.

Artikel 29: De weg tussen de laad en losplaats en de plaats van het optreden dient een verharde weg te zijn.

Artikel 30: Indien er voor het laden en lossen een parkeerontheffing nodig is, dient de opdrachtgever er voor te zorgen dat deze tijdig aanwezig is.

Artikel 31: De opdrachtgever geeft toestemming voor het maken van beeld en het maken foto's voor tijdens en na de show. Deze foto's kunnen worden gebruikt voor reclame doeleinden Mocht de opdrachtgever absoluut niet willen dat deze foto's gebruikt worden, dan kan dit bij het afsluiten van het contract kenbaar worden gemaakt.

Artikel 32: De opdrachtgever en de personen die op de foto herkenbaar te zien zijn, kunnen ten alle tijden een verzoek indienen om de foto te laten verwijderen.

Artikel 33: In geval van meerwerk zal dit volgens de gebruikelijke tarieven van EK Events aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 34: EK Events behoudt zich in dit geval het recht voor om een eventueel langere duur van de aanwezigheid aan de opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 35: Voor openlucht optredens geldt dat zij dienen plaats te vinden in een degelijke afgeschermde, water en winddichte overkapping voorzien van gesloten zijkanten en een gesloten achterzijde. Dit ter voorkoming van schade aan apparatuur en/of andere bezittingen van EK Events door weersomstandigheden.

Artikel 36: EK Events is ten allen tijde gerechtigd voor de uitvoering van de opdracht een door hem te bepalen voorschot cq vooruitbetaling van opdrachtgever te verlangen alvorens over te gaan tot uitvoering van de opdracht. Dit voorschot kan als dan als voorwaarde gelden voor de uitvoering van de opdracht.

Artikel 37: EK Events crew heeft recht op een onbeperkt aantal consumpties gedurende de tijd van aanwezigheid en deze zijn voor rekening van de opdrachtgever.
© 2016 EK Events